Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Al ruim 30 jaar postzegelen in Leusden

Rondzendverkeer

Uitnames afrekenen

contant via de in elke rondzendbox aanwezige enveloppe

of

uitsluitend voor bedragen groter dan €5,00 via de bank :
NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. de Loupe RZV
met vermelding van het boxnummer, het formuliernummer, het sectienummer en uw deelnemersnummer.

Rzv en corona
Het hoofd van het RondZendVerkeer, Michel Jimmink, en Anita Menting, die voor de fiananciële afhandeling zorgt, zijn druk in de weer met het controleren en administreren van de ingezonden boekjes. Vanaf september is via de sectiehoofden de verspreiding van de boxen weer in gang gezet.
Wij gaan er van uit dat de overdracht van een box en het tekenen van een overdrachtsformulier geen noemenswaardig risico op besmetting geeft wanneer beide betrokken sectieleden een gepaste afstand in acht nemen.

Rondzenddoos

Waar gaat het rondzendverkeer over?
Veel verzamelaars en handelaren hebben zegels en poststukken die ze willen verkopen. Naast veilingen en beurzen is dan één van de opties het rondzendverkeer.
Postzegels en andere filatelistische platte waar worden in boekjes bevestigd met behulp van plakkers of strookjes en de aanbieder geeft aan voor welk bedrag het materiaal gekocht kan worden. Het hoofd rondzending combineert een aantal (meestal 10) boekjes tot een aantrekkelijk geheel en verdeelt die per box aan de sectiehoofden. Deze laat de boxen vervolgens circuleren binnen zijn groepje deelnemers (secties).
Deze leden kunnen dan thuis op hun gemak uit de boekjes halen wat van hun gading is. Het aankoopbedrag stoppen zij in een bijgevoegde envelop in de box of, als het grotere bedragen betreft, maken zij het bedrag over op de bankrekening van het rondzendverkeer.
Als alle leden van de sectie de box hebben gehad komt hij weer terug bij het sectiehoofd. Deze controleert de uitnames en de bedragen en brengt de box naar het hoofd rondzending, van wie hij weer een nieuwe krijgt.
De opbrengst gaat na afloop van het seizoen en na aftrek van een bepaalde marge die ten goede komt van de Loupe naar de inzender, samen met de boekjes met resterende zegels.
De vereniging, i.c. het hoofd rondzendverkeer en de sectiehoofden gaan zorgvuldig om met de rondzendboekjes. Dat verwachten we ook van de leden. Niettemin is de vereniging tegen de risico’s van verlies of andere schade verzekerd via de KNBF, die een collectieve verzekering voor alle aangesloten verenigingen heeft. Mocht er dus iets misgaan, meld dat dan bij uw sectiehoofd, dan kan er naar een oplossing gezocht worden.

Hoe werkt het in de praktijk? 

De deelnemer

Ieder lid kan deelnemer van het rondzendverkeer worden. De deelnemers aan het rondzendverkeer zijn ondergebracht in een aantal secties van vijf à acht leden met aan het hoofd een sectieleider.
Na uw aanmelding bij het hoofd rondzendverkeer krijgt u, tegen betaling, een uniek nummerstempel en wordt u ingedeeld in een sectie. Deze zijn per wijk georganiseerd, dus uw medesectieleden wonen meestal niet ver weg. Ook krijgt u per seizoen een overdrachtskaart.

Gemiddeld een keer per maand krijgt u een, soms twee, boxen met daarin de rondzendboekjes. U tekent de overdrachtskaart van degene die u de box brengt. Daarmee is die niet meer, maar u nu wel, verantwoordelijk voor de rondzendbox en zijn inhoud. Uit de boekjes kunt u de gewenste postzegels uitnemen. Met uw nummerstempel stempelt u de leeg gekomen vakjes af. In de trommel treft u ook een uitnamelijst aan, waarop u het bedrag aan uitgenomen zegels per boekje vermeldt.

In de box zitten enkele enveloppen. Doe daar het bedrag van de uitname in, vul de gegevens in en leg de envelop onder in de box. Bij een bedrag groter dan €5,00 kunt u er voor kiezen per bank te betalen
Na uiterlijk drie werkdagen brengt u de box naar de deelnemer die na u op de uitnamelijst staat. Bij afgifte aan dit lid laat u uw overdrachtskaart, waarop u de trommelnummers, de datum van overdracht en de naam van de volgende deelnemer vermeldt, aftekenen. Hiermee heeft u een schriftelijke bevestiging van de overdracht en bent u niet meer voor de box aansprakelijk.

De inzender

Lege rondzendboekjes zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar bij hoofd rondzendverkeer. U kunt de boekjes naar eigen inzicht vullen met uw doubletten of met zegels die u niet in uw verzameling wilt opnemen. Ook andere “platte waar”, mits filatelistisch, kan ingezonden worden. Denk daarbij aan Kinderbedankkaarten, Maximumkaarten, eerste dag of andere enveloppes, U bepaalt de prijs die u voor deze zegels wilt ontvangen. U moet vermelden wat de kwaliteit is: postfris, met of zonder plakker, gebruikt, beschadigd. Door middel van zakjes of Hawidstrookjes kunt u hele series aanbieden. Het betreffende catalogusnummer van elke zegel of serie moet vermeld worden.
Op de voorzijde van het boekje moet u het betreffende land of thema vermelden en de gebruikte catalogus. Volle boekjes kunt u inleveren bij het hoofd van het rondzendverkeer. De afrekening aan u vindt zo spoedig mogelijk na afloop van het seizoen plaats met aftrek van 10% die ten goede komt aan de vereniging. Het boekje met de resterende zegels krijgt u terug.

De gang van zaken bij de rondzending is vastgelegd in het Reglement Rondzendverkeer.

© 2023 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén