Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Al 30 jaar postzegelen met elkaar

Rondzendverkeer

Rzv en corona
Het hoofd van het RondZendVerkeer, Michel Jimmink, en Anita Menting zijn druk in de weer met het controleren en administreren van de ingezonden boekjes; Vanaf september is via de sectiehoofden de verspreiding van de boxen weer in gang gezet.
Wij gaan er van uit dat de overdracht van een box en het tekenen van een overdrachtsformulier geen noemenswaardig risico op besmetting kent wanneer beide betrokken sectieleden een gepaste afstand in acht nemen.

Rondzenddoos

Waar gaat het rondzendverkeer over?
Veel verzamelaars en handelaren hebben zegels en poststukken die ze willen verkopen. Naast veilingen en beurzen is één van de opties het rondzendverkeer. Het aangeboden materiaal wordt in boekjes bevestigd en de aanbieder geeft aan voor welk bedrag het materiaal gekocht kan worden. De vereniging laat de boekjes vervolgens circuleren binnen groepjes deelnemers aan het rondzendverkeer. De leden maken de aangegeven bedragen over op de bankrekening van de rondzending en de opbrengst gaat – na aftrek van een bepaald percentage – retour naar de inzender.
De vereniging gaat zorgvuldig om met de rondzendboekjes. Niettemin is de vereniging tegen de risico’s van verlies of andere schade verzekerd via de KNBF, die een collectieve verzekering voor alle aangesloten verenigingen heeft.

Uitnames afrekenen
uitsluitend voor bedragen groter dan €5,00
via de bank : NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. de Loupe RZV.

of contant (voor bedragen kleiner dan €5,00) in de in elke rondzenddoos aanwezige enveloppe. 

Hoe werkt het in de praktijk? 

De deelnemer

Ieder lid kan deelnemer van het rondzendverkeer worden. Na het aanmelden bij de ledenadministratie krijgt u, tegen betaling van een kleine vergoeding, een uniek nummerstempel. Ook krijgt u per seizoen een overdrachtskaart. De deelnemers aan het rondzendverkeer zijn ondergebracht in een aantal secties van vijf à acht leden met aan het hoofd een sectieleider.

Een à twee keer per maand krijgt u een doos met daarin een aantal rondzendboekjes. U tekent de overdrachtskaart van degene die u de doos brengt. Daarmee is die niet meer maar u nu wel verantwoordelijk voor de rondzenddoos en zijn inhoud. Uit de boekjes kunt u de gewenste postzegels uitnemen. Met uw nummerstempel stempelt u de leeg gekomen vakjes af. In de trommel treft u ook een uitnamelijst aan, waarop u het bedrag aan uitgenomen zegels per boekje vermeldt.

Is het totaal bedrag groter dan €5,00 dan kunt u dat overmaken naar de penningmeester van het rondzendverkeer met vermelding van het doosnummer, het formuliernummer, het sectienummer en uw deelnemersnummer.

Bij een bedrag kleiner dan €5,00 rekent u contant af. Hiervoor zitten in de doos enkele enveloppen. Doe het bedrag van de uitname daarin, vul de gegevens in en leg de envelop onder in de box.
Na uiterlijk drie werkdagen brengt u de doos naar de deelnemer die na u op de uitnamelijst staat. Bij afgifte aan dit lid laat u uw overdrachtskaart, waarop u de trommelnummers, de datum van overdracht en de naam van de volgende deelnemer vermeldt, aftekenen. Hiermee heeft u een schriftelijke bevestiging van de overdracht en bent u niet meer voor de trommel aansprakelijk.

De inzender

Lege rondzendboekjes zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar bij de coördinator van het rondzendverkeer. U kunt de boekjes naar eigen inzicht vullen met uw doubletten of met zegels die u niet in uw verzameling wilt opnemen. U bepaalt de prijs die u voor deze zegels wilt ontvangen. U moet vermelden wat de

kwaliteit is: postfris, met of zonder plakker, gebruikt, beschadigd. Door middel van zakjes of Hawidstrookjes kunt u hele series aanbieden. Het betreffende catalogusnummer van elke zegel of serie moet vermeld worden.
Op de voorzijde van het boekje moet u het betreffende land of thema vermelden en de gebruikte catalogus. Volle boekjes kunt u inleveren bij de coördinator van het rondzendverkeer. De afrekening aan u vindt meestal na ongeveer één jaar plaats, met aftrek van 10% die ten goede komt aan de vereniging. Het restant van het boekje krijgt u terug.

De gang van zaken bij de rondzending is vastgelegd in het Reglement Rondzendverkeer.

© 2020 Vereniging van postzegelverzamelaars de Loupe Leusden

Thema door Anders Norén