Meer dan 25 jaar filatelistisch plezier

Rondzendverkeer

Veel verzamelaars en handelaren hebben zegels en poststukken die ze willen verkopen. Naast veilingen en beurzen is één van de opties het rondzendverkeer. Het aangeboden materiaal wordt in boekjes bevestigd en de aanbieder geeft aan voor welk bedrag het materiaal gekocht kan worden. De vereniging laat de boekjes vervolgens circuleren binnen groepjes deelnemers aan het rondzendverkeer. De leden maken de aangegeven bedragen over op de bankrekening van de rondzending en de opbrengst gaat – na aftrek van een bepaald percentage – retour naar de inzender.
De vereniging is verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van de rondzendboekjes. Tegen de risico’s van verlies of andere schade is de vereniging verzekerd via een collectieve verzekering, die de KNBF voor alle aangesloten verenigingen afsluit.

Uitnames afrekenen

via de bank : NL13 INGB 0003 0375 35 t.n.v. de Loupe RZV.

of contant (zeker voor kleinere bedragen) in de in elke rondzendbox aanwezige enveloppe. 

Hoe werkt het in de praktijk? 

De deelnemer

Ieder lid kan deelnemer van het rondzendverkeer worden. Na het aanmelden bij de ledenadministratie krijgt u, tegen betaling van een kleine vergoeding, een stempel met een uniek nummer. De deelnemers aan het rondzendverkeer zijn ondergebracht in een aantal secties van vijf à acht leden.

Een à twee keer per maand krijgt u een trommel met daarin diverse rondzendboekjes waaruit u postzegels kunt kiezen. Met uw nummerstempel stempelt u de leeg gekomen vakjes af. In de trommel treft u ook een uitnamelijst aan, waarop u het bedrag aan uitgenomen zegels per boekje vermeldt.

Het totaal bedrag maakt u over naar de penningmeester van het rondzendverkeer met vermelding van het trommelnummer, het formuliernummer, het sectienummer en uw deelnemersnummer.

Contant afrekenen kan ook. Hiervoor zitten in de box enkele enveloppen. Doe het bedrag van de uitname daarin, vul de gegevens in en leg de envelop onder in de box.

Na uiterlijk drie werkdagen brengt u de trommel naar de deelnemer die na u op de uitnamelijst staat. Bij afgifte aan dit lid laat u de overdrachtskaart, waarop u de trommelnummers, de datum van overdracht en de naam van de volgende deelnemer vermeldt, aftekenen. Hiermee heeft u een schriftelijke bevestiging van de overdracht en bent u niet meer voor de trommel aansprakelijk.

De inzender

Lege rondzendboekjes zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar bij de coördinator van het rondzendverkeer. U kunt de boekjes naar eigen inzicht vullen met uw doubletten of met zegels die u niet in uw verzameling wilt opnemen. U bepaalt de prijs die u voor deze zegels wilt ontvangen, maar daarbij bent u wel aan bepaalde voorwaarden gebonden. U moet vermelden wat de

kwaliteit is: postfris, met of zonder plakker, gebruikt, beschadigd. Door middel van zakjes of Hawidstrookjes kunt u ook hele series aanbieden. Het betreffende catalogusnummer van elke zegel of serie moet vermeld worden. Op de voorzijde van het boekje kunt u het betreffende land of thema vermelden en de gebruikte catalogus. De volle boekjes kunt u inleveren bij de coördinator van het rondzendverkeer. De afrekening aan u vindt meestal na ongeveer één jaar plaats, met aftrek van 10% die ten goede komt aan de vereniging. Het restant van het boekje krijgt u terug.

De gang van zaken bij de rondzending is vastgelegd in het Reglement Rondzendverkeer.